2364
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น” ในรูปแบบปากเปล่า

ia

  • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้รีบเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถานำ จากนั้น คุณศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยดีต่ออุตสาหกรรมอย่างไร” การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนโครงการ พวอ. พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

    ซึ่งในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ได้รับรางวัลผู้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น” ในรูปแบบปากเปล่า จากงานวิจัย “นวัตกรรมการเพิ่มสัดส่วนลูกโคนมเพศเมีย ระดับอุตสาหกรรมของประเทศ” ซึ่งเรื่องที่นำไปเสนอในรูปแบบปากเปล่าและรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมฯ เป็นเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ พวอ. ... [05/08/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: สุนิภรณ์ เหลาจันทร์ / สุนิภรณ์ เหลาจันทร์
384 people like this