2741
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ

ia

  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาประมง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกบของประเทศไทย วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง ชนิด สายพันธุ์ และการเพาะพันธุ์กบ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เนียมพิทักษ์ การบรรยายเรื่อง การเลี้ยงและอาหารกบ วิทยากรโดยนายกัมพล ไทยโส และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเพาะพันธุ์กบ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงกบ และเพื่อให้นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถเพาะเลี้ยงกบไว้ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในครัวเรือนได้ ... [19/08/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
333 people like this