2134
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

ia

  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายธนากร เฉื่อยฉ่ำ เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษารอบๆ หมวดประมง ศึกษาวงจรชีวิตของกบ และได้ทัศนศึกษาบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา และบ่อจระเข้ การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง และส่งเสริมให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ... [19/08/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
302 people like this