2184
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการเรื่อง “ โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ ” ณ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยนายอำเภอแวงน้อยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ต้องนำ ไปกำจัด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดการขยะและของเสียอันตรายตามโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำพิธีเปิดงานโดยนายอำเภอแวงน้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้นำเกษตรกร จำนวน 16 หมู่บ้าน และตัวแทนครูจากโรงเรียน 5 แห่งและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและอบต.จำนวน 100 กว่าคน ซึ่ง รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวายและทีมงาน ได้บรรยายให้ความรู้และทำการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน เพื่อกำจัดขยะ ของเสียจากชุมชน และได้ประโยชน์ จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยน้ำชีวภาพจากไส้เดือนดิน เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตามโครงการเกษตรยั่งยืน ปลอดภัย ไร้สารพิษและเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบอุปกรณ์ชุดการเลี้ยงไส้เดือนดินพร้อมแม่พันธุ์ไส้เดือนดินครบชุดพร้อมหนังสือคู่มือแนะนำ ให้แต่ละบ้านนำ เอาไปปฏิบัติจริงและขยายผล อย่างยั่งยืนต่อไป ... [11/10/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: วิไลวรรณ ด้วงเจริญ / วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
394 people like this