1060
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมการจัดการประชุมวิชาการ Mini Symposium on Food Safety ครั้งที่ 1

ia

  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมการจัดการประชุมวิชาการ Mini Symposium on Food Safety ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Georgia (UGA) โดยฝ่ายการต่างประเทศร่วมกับเจ้าภาพหลักคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าภาพร่วมได้แก่ คณะเทคโนโลยี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/10/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
184 people like this