7845
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2

ia

  • ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์และการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากทั่วประเทศ ทั้งจากแวดวงการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก นักวิชาการจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ รวมถึงภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ ทางการเกษตร ทางสัตวแพทย์ ทางชีววิทยาสัตว์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ องค์ความรู้ใหม่ ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการประชุม “การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2” นี้ จัดเป็นการประชุมในระดับชาติของนักวิชาการด้านสัตวศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการจากบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยในทางสัตวศาสตร์ในหลายด้าน เช่น โภชนศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยาสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการผลิตสัตว์ ด้านสุชศาสตร์สัตว์ และการผสมผสานการผลิตปศุสัตว์ เป็นต้น และมีการแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และวงการปศุสัตว์เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ภายในการประชุม ครั้งนี้ด้วย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.สจี กัณหาเรียง, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา, นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์, นางสาวทองสา บัวสุข และนางสาวนริศรา สวยรูป ได้เข้าร่วมงาน จัดโดยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวม 6 ผลงาน และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รวม 3 ผลงาน ได้แก่ การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สรีรวิทยาและการผลิตสัตว์ ? เรื่อง “ผลของอายุพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง” โดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ? เรื่อง“ความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในการใช้เป็นสายไข่ของไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์” โดย ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ สรีรวิทยาและการผลิตสัตว์ ? เรื่อง “ผลของการขลิปปากต่อการจิกขนในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ” โดย นางสาวนริศรา สวยรูปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์ ? เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอร์ไรด์ และกรดยูลิคในพลาสมาของไก่ที่มีเลือดไก่พื้นเมืองระดับต่างๆ” โดย นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ ? เรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจิญเติบโตของไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.” โดย นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ? เรื่อง“การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธุ์กับปริมาณคอเลสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองลูกผสม” โดย นางสาวทองสา บัวสุข ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์ ... [18/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
864 people like this