930
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัทมาลี สามพราน จำกัด (มหาชน)

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยรองคณบดี และคณาจารย์ประจำภาควิชาและสาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัทมาลี สามพราน จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชม และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร บริษัทมาลี สามพราน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนเรียนรู้เกษตรแก้จน สวนเมล่อนชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียงทางการเกษตร สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ โรงเรือน EVAP การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [16/01/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี, กรรณิการ์
155 people like this