1891
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18

ia

 • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านประมง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยด้านใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านพืชไร่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านพืชไร่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.สมชาย บุตรนันท์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาชาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “๙ ตามรอยพ่อ ก็พอเพียง: แนวทางพัฒนาเกษตรไทยบทบาทของสถาบันการศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 18 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย อาทิเช่น ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชน ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2560 ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมวิชาการเกษตรในระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นิสิต นักศึกษา จาก สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยของนักวิชาการในสาขาเดียวกันอีกด้วย”

  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล กล่าวว่า “ผลงานวิจัยที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะนั้น เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ดำเนินการวิจัย ดังนั้น การประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และเป็นลู่ทางในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่นักวิจัยได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความสามารถลงไป เป็นที่น่ายินดีว่าการจัดประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2560 นี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยเกษตรต่างๆเป็นจำนวนมาก และจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย หวังว่าการพบปะกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันต่างๆในวันนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยของผู้ที่มีความสนใจในสาขาวิชาการเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สำคัญต่อไป”

  การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ เพื่อเป็นการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยการเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐและเอกชนสู่สาธารณชนนำใช้ประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป นอกจากมีการบรรยายพิเศษแล้ว ในการจัดประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาคบรรยายและโปสเตอร์ (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมการเกษตร) ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 97 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ จำนวน 160 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน 300 คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 ในครั้งนี้ ... [26/01/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
369 people like this