1120
คณะเกษตรฯ มข. ลงนามความร่วมมือทางโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตรกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ia

  • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตรกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 “การสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายด้านการเกษตรและการตลาดเชิงลึก” โครงการที่ 2 “การยกระดับการทำเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม มข.” และโครงการที่ 3 “แผนการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของชุมชน” ซึ่งมีพื้นที่อำเภออุบลรัตน์เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยคาดหวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรจะมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้พอเพียงสำหรับการใช้จ่ายในครอบครัว มีความสามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน และสร้างเครือข่ายพึ่งพาตนได้ต่อไป ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์สามารถผลิตชุดความรู้รูปแบบต่างๆ เช่น วีดีโอ แผ่นพับ คู่มือ จากการดำเนินการจริงในพื้นที่ และสามารถนำออกเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไปได้อีกด้วย ... [15/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
194 people like this