1450
คณะเกษตร มข. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ia

 • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.ดร. มันต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (University Network on Agricultural Extension and Development: UNAED) ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยการลงนามดังกล่าวได้มี 7 คณะของ 6 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตรได้ร่วมกันลงนามใน MOU ร่วมกัน ซึ่งการลงนามใน MOU ดังกล่าวนี้ ถือเป็นการเริ่มขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อย่างเป็นทางการ โดย คณะและมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามประกอบด้วย

  1. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มข. ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย UNAED ของคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นี้ เริ่มต้นจากการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยเล็งเห็นถึงการสร้างความเข้มเข็งด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันของทั้ง 7 คณะวิชาของ 6 มหาวิทยาลัย และได้มีการประชุมร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และ เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนำมาสู่การทำ MOU ร่วมกันดังกล่าว

  การขับเคลื่อนเครือข่าย UNAED นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการรับใช้สังคมด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตลอดจนความร่วมมืออื่น ตามความเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีขอบเขตที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน คือ (1) การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนานิสิตนักศึกษา การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม (2) การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การรับใช้สังคมด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน (4) การประชุมเครือข่ายประจำปี และการประชุมวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประจำปี (5) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่น

  ภายหลังที่ได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และ รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ เป็นตัวแทนของ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มข. ในการร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งเครือข่าย UNAED ได้มีแผนการดำเนินงานของเครือข่าย 5 เสาหลัก ได้แก่ ด้าน (1) การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (2) การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ (3) การบริการวิชาการและการรับใช้สังคม (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และ (5) การบริหารจัดการเครือข่าย ... [08/03/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: ยศ บริสุทธิ์/สุรัตนา สุริสาร / UNAED
269 people like this