730
พิธีมอบทุนการศึกษา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ปีที่ 2

ia

  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทฯ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุน คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นปีที่ 2 ซึ่งทุนนี้จะให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณในนามของคณะเกษตรศาสตร์ และนายอรรคพล เลิศนภาสถาพร กล่าวขอบคุณในนามของนักศึกษาที่ได้รับทุน ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “ตั้งวงเล่า เหลาความคิด" กับ บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ขึ้น นักศึกษาจะแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้รับ 2 หัวข้อ คือ หัวข้อเรื่อง “เกษตรกรรมไทย 4.0” และ หัวข้อเรื่อง “Zero Waste Farming” และนำเสนอกลุ่มละ 10 นาที โดยนำเสนอแนวปฏิบัติที่มีอยู่ และแนวคิดในการนำมาปฏิบัติในประเทศไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้บอกเล่าไอเดียการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสู่ความยั่งยืนในอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตรจากกลุ่มมิตรผล และเพื่อต่อยอดไอเดียใหม่ไปสู่การปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงของคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ... [20/03/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
122 people like this