964
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชไร่ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ และการแปลรูปผลิตพันธุ์ข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น” วิทยากรโดย นางสาวธิดารัตน์ มอญขาม

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกระดดน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้สามารถนำความรุ้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพต่อไป ... [02/04/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
226 people like this