493
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยฯ

ia

  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯอีกจำนวน 5 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯอีกจำนวน 2 คน จัดการประชุมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2/2560 เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ด้านการวิจัยเชิงพื้นฐานและเชิงประยุกต์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ และด้านการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ณ ห้องประชุม สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การจัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆของกลุ่มวิจัยฯแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวความคิดในการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินทรียวัตถุของดิน แก่นักวิจัยและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงานต่อไป ... [12/04/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์, วิมลศิริ พิงไธสง
99 people like this