425
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ นักเรียนในโครงการ ค่ายปั้นฝัน จากสถาบันกวดวิชา BEWISE ACADEMY เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักเรียนในโครงการ “ค่ายปั้นฝัน” จากสถาบันกวดวิชา BEWISE ACADEMY เข้าศึกษาดูงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ แนะนำภาควิชาประมง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ แนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์ นายไพศาล เอกวัฒน์ แนะนำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว และ อาจารย์ภคพล สายหยุด แนะนำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมตามภาควิชาต่างๆ โดยมีนักเรียนในโครงการ “ค่ายปั้นฝัน” เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/04/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
83 people like this