392
โครงการปลูกต้นกัลปพฤกษ์มงคล คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นาย รักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกาตรศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกัลปฤกษ์ในโครงการปลูกต้นกัลปพฤกษ์มงคล คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์โครงการ Green Campus ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/05/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี / ลิขิต ปานพรม
79 people like this