980
นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร

ia

  • ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตรภายในประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 43 คน ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จำนวน 17 คน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จำนวน 4 คน สาขาพืชไร่ จำนวน 49 คน สาขาพืชสวน จำนวน 19 คน สาขา สาขากีฏวิทยา จำนวน 3 คน สาขาวิทยาโรคพืช จำนวน 11 คน สาขาปฐพีศาสตร์ จำนวน 15 คน สาขา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 คน รวมทั้งหมด 179 คน และการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตรภายนอกประเทศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 9 คน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จำนวน 2 คน ภาควิชาประมง จำนวน 2 คน สาขาพืชไร่ จำนวน 1 คน สาขากีฏวิทยา จำนวน 5 คน สาขาวิทยาโรคพืช จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 20 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไปเข้าใจถึงข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป ... [17/05/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. / กรรณิการื รัตนประเสริฐศรี
153 people like this