786
คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ

ia

  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐทางการเกษตรและองค์กรอิสระและผู้นำชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรผู้นำและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ดินปัญหา (ลุ่มน้ำเสียว จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยของกลุ่มวิจัยดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป พัฒนาและฟื้นฟูดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน และสร้างชุมชนต้นแบบในการแก้ปัญหาดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาการพึงพาตนเอง ... [02/06/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
144 people like this