458
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ

ia

  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของสถาบันต่างๆ จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ ณ วิชชิ่งทรีรีสอร์ท (The Wishing Tree Resort) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกลุ่มวิจัย อันประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิต และผู้ช่วยวิจัย มีความก้าวหน้าและความเข้มแข็งของงานวิจัย และสนับสนุนให้มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาจารย์รติกร แสงห้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯ อีกจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสุพิชญ์รดา คำปุทา, นางสาววิมลศิริ พิงไธสง, นางสาวรัตนาพร ภูสถิตย์, นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ และ Mr. Sisavanh Xayavong และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ อีกจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสุนันทา ยาวาปี และนายมรกต สิงหะสุริยะ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยต่างสถาบันอีกด้วย ... [08/06/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / สุนันทา ยาวาปี
81 people like this