469
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ia

  • คณะทำงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย “โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจำนวน 76 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27 สถาบัน รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจใน “โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์และ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ได้นำเสนอชี้แจงกรอบการวิจัย “โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2560 และ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศและนอกจากนี้ยังได้ร่วมตอบประเด็นคำถามต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการรับทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2560 และมีนางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในการวิจัย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การนำเข้าข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS

    เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก วช.และผลการวิจัยที่ได้จะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ) โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย ... [08/06/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: รัชนี มอญขาม / รัชนี มอญขาม
85 people like this