934
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง และการคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า OTOP โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการฝึกทำวิธีการทำน้ำปลาร้าและแจ่วบอง การบรรจุภัณฑ์เพื่อวางจำหน่าย และการคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ให้กับเกษตรจำนวน 13 ราย หลังจากอบรมเสร็จเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้วางแผนดำเนินการนำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจดบันทึกผลตอบแทนที่ได้รับในการทำผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1)ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [24/06/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: แตงโม / แตงโม
157 people like this