802
โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ

ia

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ (พันธุ์สุพรรณบุรี 50) โดยอ้อยคั้นน้ำเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในแหล่งที่สามารถให้น้ำเสริมได้ และอ้อยคั้นน้ำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่สูงกว่าอ้อยโรงงาน ดังนั้น การผลิตอ้อยคั้นน้ำในเชิงพาณิชย์อาจจะก่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชน และนำไปสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรของชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายของการผลิตปีที่ 1 คือ สามารถขยายพันธุ์อ้อย ขยายพื้นที่ผลิต และวางแผนการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี และเป้าหมายของการผลิตปีที่ 2 คือสามารถผลิตอ้อยคั้นน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตได้ตลอดทั้งปีและสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ยังได้แนะนำวิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษา ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [23/06/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: แตงโม / ฝน
136 people like this