842
รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสายสนับสุนนจากทุกหน่วยงานและจากสังกัดภาควิชาฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเช้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แนะนำระบบการบริหารจัดการระบบงานของกองบริหาร ซึ่งถือเป็นต้นแบบการบริหารงานแบบรวมส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน่วยการคลัง พัสดุและรูปแบบงานสารบรรณที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายคณาจารย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกเรื่อง และรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองยังให้ความสนใจระบบการบริหารที่เป็นต้นแบบและหยิบยกส่วนงานที่มีความพร้อมและสมบูรณ์เป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปปรับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

    และในช่วยบ่ายได้เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนทัศนคติการทำงานร่วมกับ คณะเทคโนโลยีทางทะเล โดยมี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะ ให้เกียรติต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล ... [03/07/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายรัติภูมิ สีหะวงศ์ และนายไพศาล เอกวัฒน์
126 people like this