367
คณะเกษตรศาสตร์ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน EdPex จาก สกอ.

ia

  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศ.ดร.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเข้ามาตรวจประเมินคณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ... [12/07/2017]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร / นางสาวสุชญาดา โชคชัย
61 people like this