874
โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง

ia

  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการบันทึกต้นทุนและผลตอบแทน 3 หัวข้อ ได้แก่ การบันทึกต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช การบันทึกต้นทุนและผลตอบแทนโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม และการบันทึกต้นทุนและผลตอบแทนอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 21 ราย และ เวลา 14.30-16.30 น. ลงพื้นที่ติดตามที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรโครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกรามจำนวน 3 ราย โดยการลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้เกษตรกรจะได้รับสมุดจดบันทึกต้นทุนการผลิต เรียนรู้วิธีการจดบันทึกและทำการจดบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีกิจกรรมการผลิต ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [18/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: แตงโม / แตงโม
154 people like this