954
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ visayas state university ประเทศฟิลิปปินส์

ia

  • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย อาจารย์ประจำภาควิชาประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และ ดร.พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Edgado E. Tulin President of visayas state university และ Prof. Jesusito L. Lim Head, Department of Pest Management ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มข. และร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
155 people like this