961
ลงพื้นที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภานุพล หงษ์ภักดี หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชสวน พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การจัดทำโครงการนี้จะเน้นผู้เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง ได้มีการออกกำลังกาย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล โดยผลผลิตผักที่ได้จากโครงการสามารถนำไปเป็นอาหารในระดับครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้ออาหารเพื่อดำรงชีพ พร้อมทั้งได้เจาะเลือดตรวจสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการตามแบบสอบถาม และอบรมวิธีการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตดอกอัญชันและดอกขจรที่ดีสู่ท้องตลาด ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และในช่วงบ่าย (๑๓.๐๐น.) ได้ลงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อดูความเหมาะสม อีกทั้งได้แนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้แก่เกษตรกรในโครงการเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ... [19/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หรรษมน / แตงโม,ฝน,กวาง
132 people like this
...