315
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ ติดอาวุธ สู้การสอนในศตวรรษที่ 21

ia

 • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ติดอาวุธ สู้การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ติดอาวุธ : สู้การสอนในศตวรรษที่ 21 และ RBL กับชั้นเรียนขนาดใหญ่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ต่อมาเป็นการบรรยาย Revisit RBL (Research based learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร และในช่วงบ่ายเป็ฯการบรรยาย RBL กับชั้นเรียนขนาดเล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ การบรรยาย Flipped classroom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน การบรรยาย CLIL (Content and Language Integrated Learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และ การบรรยาย Games as a teaching method โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี

  โครงการ ติดอาวุธ สู้การสอนในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนได้ฝึกฝนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ... [21/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
56 people like this