247
คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการประเมินผลแบบสอบถาม online มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การอบรมการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการประเมินผลแบบสอบถาม online อย่างง่ายได้ และสามารถนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ... [27/07/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
50 people like this