252
คณะเกษตรฯ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

ia

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวว่า “กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้แจกให้แก่โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยึดแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมการแจกจ่ายพันธุ์ปลาฯ นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารโปรตีน รวมทั้งทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากจะปลูกฝังความคิดแก่เยาวชนไทยให้เข้าใจถึงความพอเพียงในการดำรงชีวิต เพราะเป็นแนวคิดที่ทำให้เขาอยู่ได้ดี ด้วยความพอเพียง สำหรับปลาที่แจกจ่ายในวันนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลาไน จำนวน 100,000 ตัว

  กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และยึดแนวทางในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป ... [10/08/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
48 people like this