624
โครงการไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์ เพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภานุพล หงษ์ภักดี หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชสวน พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น การจัดทำโครงการนี้จะเน้นผู้เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง ได้มีการออกกำลังกาย ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล โดยผลผลิตผักที่ได้จากโครงการสามารถนำไปเป็นอาหารในระดับครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้ออาหารเพื่อดำรงชีพ ทั้งนี้ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นกล้าขจร 100 ต้น ปุ๋ยคอก 5 กระสอบ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 5กิโลกรัม เชือก 3 ม้วน ตาข่าย 2 ผืน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปลูกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [10/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊/แตงโม
111 people like this