1083
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ

ia

  • ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ประธานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 13 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยกรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

    การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นเวทีอภิปรายเสวนา สร้างความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สู่เกษตร 4.0 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีความสมดุลและยั่งยืน

    ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ อิทธิพลของดินเค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia foetida และ Drawida beddardi เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่ดินปนเปื้อนมลพิษและดินปัญหา อีกด้วย ... [11/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
154 people like this