713
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ฯ เป็นประธานในการจัดอบรม ในช่วงเช้า ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณศัตรูธรรมชาติ และ ในช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ประจำฐาน ได้แก่ ฐานแมลงช้างปีกใส ฐานมวนเพชรฆาต และฐานแมลงหางหนีบ เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการเลี้ยงที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำกล่องเลี้ยงแมลง และฝึกเลี้ยงแมลงเบื้องต้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และทีมงานจากศูนย์ชีวินทรีย์ฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมเป็นอย่างดี และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 ราย เป็นเกษตรกร และทีม อสพ.จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [18/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
123 people like this