696
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโครงการ พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เข้าศึกษาดูงาน การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้าวอินทรีย์” ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง “การแปรรูป” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และเข้าเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/08/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
117 people like this