322
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ia

 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแสดงชุดมาลาบูชาครู โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ต่อมาเป็นการกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยนายศุภชัย สอนถม ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายวศิน คถาประโคน ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายศรัญภูมิ ภูทอง ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาขึ้นบทสวดไหว้ครู และพิธีไหว้ครู เริ่มจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อมานายนิสัยธรรม สีเขียว นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ที่ได้รับทุนผลการเรียนดี และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญา และความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู – อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์ กับลูกศิษย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาอีกด้วย ... [31/08/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
36 people like this