439
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน Thailand Research Expo 2017

ia

  • ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา : วิจัยและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

    เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดแสดงผลงานทั้งภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง วิจัยไขปัญหา.....เพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่นำร่อง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และภาคนิทรรศการ เรื่อง การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี อาจารย์ ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบวุฒิบัตรให้กับวิทยากรแม่ไก่ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรทั้งหมด 13 คน จากจำนวน 88 คน

    นอกจากนั้นเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย: Research University Network (RUN) ได้ร่วมแสดงผลงานวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล นำเสนอผลงานทั้ง ๘ สถาบัน ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย มาร่วมแสดงในงานดังกล่าวอีกด้วย ... [01/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
73 people like this