538
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ia

  • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.วีระ ภาคอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยและมะละกอ โดยโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยและมะละกอเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร ผู้ประสานงานสาขาพืชสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.รำไพ นามพิลา หัวหน้าโครงการ และนายสมยศ มีทา ให้การต้อนรับ ณ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหมวดไม้ผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดยทางสาขาพืชสวนได้ส่งมอบต้นกล้ากล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งต้นกล้าที่ใช้เทคนิคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็วและต้นพืชที่ผลิตได้จะปลอดโรคและมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม่คือ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีขนาดสม่ำเสมอ จึงให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้คราวละมากๆ พร้อมกัน หรือในเวลาเดียวกัน ซึ่งทางโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ จะนำไปให้เกษตรและผู้สนใจภายใต้โครงการปลูกต่อไป ... [01/09/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.รำไพ นามพิลา / ภัทราภรณ์
104 people like this