637
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์

ia

  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม ถอดองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้าน Smart Farming ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) สู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

    คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ร่วมกับ ดร.จริญญา สายหยุด รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) สู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อถอดองค์ความรู้ในด้าน 1) การรับรองการผลิตข้าวหอมมะลิไทยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และการวางแผนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม 2) เทคโนโลยีการเตรียมพื้นที่และการจัดการปัจจัยการผลิต และ 3) การวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม และวันที่ 26-27 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดการองค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน ผ่านกระบวนการจัดการความรู้และการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม 2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทำบัญชีครัวเรือน การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และ 3) ส่งเสริมให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ... [05/10/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ / ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
117 people like this