592
อบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ณ ตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและวิทยากรพิเศษ อ.นภาพร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนแล้วนำมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการฝึกทำมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ การบรรจุภัณฑ์เพื่อวางจำหน่าย ให้กับเกษตรจำนวน 11 ราย หลังจากอบรมเสร็จเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้วางแผนการนำเอาเทคนนิควิธีการต่างๆไปปรับใช้ กับผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ ซึ่งเดิมทางกลุ่มได้ทำอยู่แล้ว ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมากและคาดหวังว่าทางผู้เข้าอบรมจะนำเทคนิคและความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1)ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [14/10/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
125 people like this