347
เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.

ia

 • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่จำนวน 4 คน ทางด้านพืชสวนจำนวน 4 คน ทางด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 คน ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรจำนวน 3 คน ทางด้านสัตวศาสตร์จำนวน 5 คน และทางด้านประมงจำนวน 6 คน

  ช่วงเช้าเป็นการรับฟังการปฐมนิเทศ รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเข้ารับการฝึกประสบการณ์ตามสาขาวิชาที่เลือก และในเวลา 15.00 – 16.30 น. เป็นการฝึกปฏิบัติ “การเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลสาขาเกษตรศาสตร์” วิทยากรโดย นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

  นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวว่า “โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเต็มศักยภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์กับนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์ มีงานวิจัยที่อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี จึงได้นำนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ... [17/10/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
70 people like this