854
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท นายชัชวาลย์ มณีทัพ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแก้ว เป็นตัวแทนมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นายวีระวัฒน์ นาคประเวศ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ณ อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/12/2017]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: สมโชค / สมโชค
144 people like this