285
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Hiroko ISODA จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ และ เจรจาความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านทางเลือกอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
60 people like this