333
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 4 ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และ นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ทางบุญชาญ สมาร์ท กรีนเฮาส์ โดยคุณจิรพงศ์ ยิ้มอยู่ ได้มอบ โรงเรือน น้อคดาวน์ ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 5101 อาคาร Ag 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [10/01/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, วีรวัฒน์, มาริสา
57 people like this