677
โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ซึ่งก่อนการลงทำวัคซีนทางทีมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม แยกไปทำวัคซีนที่ได้ลงนัดหมายไว้ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ทางบ้านห้วยยางและบ้านหนองผือ ในการลงทำวัคซีนครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลอัตราการฟักไข่ไก่ พบว่าไก่ของเกษตรกรเริ่มออกไข่แล้ว และเห็นฟักเป็นตัวได้ลูก1 ตัวอยู่ 1 ราย คือนางจันทร์สี แสงภา หลังจากทำวัคซีน 2 หมู่เสร็จแล้ว ได้ทำการลงนัดหมายเกษตรกรที่เหลือ และทำการลงพื้นที่ทำวัคซีนให้แล้วเสร็จและสรุปผล อัตราการมีชีวิตรอดและการฟักไข่ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานและได้ทำการวางแผนดำเนินงานในครั้งถัดไปกับทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1) ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [05/11/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม,ปุ๊
138 people like this