563
ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่1

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้รับการตรวจประเมิน GAP โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ (สวพ.๓) กรมวิชาการเกษตร ซึ่งลงพื้นที่ตรวจ GAP ในแปลงของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด ๑๙ ราย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [07/11/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
117 people like this