493
ส่งมอบที่ตากไม้ดอกกินได้ในผู้สูงอายุ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ia

  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.ภานุพล หงษ์ภักดี หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชสวน พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิต ที่ตากไม้ดอก ให้กับเกษตรกรจำนวน ๒๒ ราย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามการปลูกขจรและอัญชันที่แปลงเกษตรกร จำนวน ๑ ราย ณ บริเวณศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [25/12/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
89 people like this