564
เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิรินพร้อมเผยแพร่ที่ทุ่งโป่ง

ia

 • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๑. ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิริน ให้แก่เกษตรกร ที่ร่วมโครงการจำนวน ๑๑ ราย รวม น้ำหนัก ๘,๐๑๐ กิโลกรัม โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การรับรองเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปเพาะปลูก และเป็นข้าวที่ทนต่อโรค

  ๒.นำเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น๕ แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๓ ราย ปลูกเป็นพืชหลังนาเพื่อบำรุงดิน และให้เกษตรกรคัดเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป ซึ่งเกษตรกรได้รับถั่วลิสง ๑๐ กิโลกรัม/ราย พื้นที่ปลูกจำนวน ๒ งาน ณ บริเวณศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ ๑ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น) ... [11/01/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
109 people like this