607
ติดตามต้นทุนข้าวเมล็ดพันธุ์

ia

  • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามการบันทึกต้นทุนและผลตอบแทนโครงการข้าวคุณลักษณะพิเศษน์เชิงพาณิชย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 13 ราย (เป็นเกษตรกรที่ทำข้าวเมล็ดพันธุ์เท่านั้น) ทั้งนี้เกษตรกรให้ความร่วมมือดีมาก และมีการจดบันทึก คิดต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวรอบปีนี้ เมื่อเกษตรกรเริ่มเรียนรู้และเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดต้นทุนด้านอื่นๆอีกด้วย ... [02/02/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม /ปุ๊
121 people like this