334
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชามลพิษอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ โดยนางพจมาลย์ ธำรงยศวิทยากุล เป็นผู้ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรือน EVAP ไข่ไก่ ... [16/02/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
68 people like this