349
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากพริก และประกวดการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์พริก

ia

 • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากพริก และประกวดการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์พริก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนายการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซี่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่างๆ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง ณ Agro Outlet อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนายการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้พัฒนาพันธุ์พริกหลากหลายพันธุ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพริกหลายชนิด ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยในโครงการ Innovation Hub – Food & Agriculture : Start – up and Translations ปีงบประมาณ 2560 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพริก และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และได้ร่วมมือกับ ดร.ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ประกวดออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์พริก” โดยได้เชิญชวนผู้ที่สนใจในการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์พริก ผ่านทางช่องทาง Social Network ต่างๆ และได้มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 139 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ โสภณประพาศ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปลายฝน แก้วประทีป ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกวิสรา รักษ์คิด ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวฟ้ารุ่ง มาศิลป์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางสาวชลิตา มณีศักดิ์ประเสริฐ นายกิตติพงษ์ แก้วกัลยา นางสาวประถมาภรณ์ มะเสนา นายชยธร สุตัญตั้งใจ นางสาวกัลยรัตน์ ชิ้นจอหอ และ นางสาวหทัยภัทร ทรงสังข์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท

  งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากพริกที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยสู่ลูกค้าหรือผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมชมและชิมเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์พริก ซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ พริกเครื่องเทศ และซอสพริก อีกด้วย ... [22/02/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
55 people like this