238
คณะเกษตรฯ มข. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ EPG

ia

  • ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Application of the AC-DC Electropenetrography for feeding behavior studies of the piercing sucking insects ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน จาก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ อินเดีย ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ศ. ดร. ยุพา หาญบุญทรง ประธานคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กล่าวว่า “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ Electrical Penetration Graph หรือ Electropenetrography (EPG) เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมขณะดูดกินของแมลงด้วยกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะพวกแมลงปากเจาะดูด เช่น แมลงพาหะนำโรคสู่พืชและมนุษย์ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหลายด้านเช่น การคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทานแมลง การทดสอบประสิทธิภาพและความต้านทานของสารเคมีต่อแมลง เป็นต้น เครื่องมือ EPG ได้มีการใช้ในหน่วยงานวิจัยต่าง ๆทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยได้มีเครื่องมือ EPG เป็นเครื่องแรก ตั้งอยู่ที่สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ใช้กับงานวิจัยด้านต่าง ๆ ของแมลงพาหะสาเหตุของโรคใบขาวอ้อย จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือนี้กับงานวิจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแมลงปากเจาะดูด โดยได้รับเกรียติจาก Dr. Backus A. Elaine จากกรมวิชาการเกษตร (US Department of Agriculture) ที่ Agricultural Research Service San Joaquin Valley Agricultural Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาเครื่องมือนี้มาเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้” ... [27/02/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: จริยา / กรรณิการ์
48 people like this